Sakurai explains how Banjo-Kazooie Smash Bros Video was made

CGI reveals are outsourced, but overseen by series director

Sakurai explains how Banjo-Kazooie Smash Bros Video was made