Mario Kart Tour to add Luigi’s Mansion content with Halloween tour

Luigi driver finally joins the roster

Mario Kart Tour to add Luigi’s Mansion content with Halloween tour