Jujutsu Kaisen collaboration coming to Fortnite

Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro and Satoru Gojo will all receive skins

Jujutsu Kaisen collaboration coming to Fortnite